Referat fra generalforsamling 19. september 2010

Til stede: Ivar Areklett, Erik Bjørseth, Torsteinn Erlingsson, Anlaug Frydenlund, Anna Cecilie Haug, Torill W. Iversen, Torill Johansen (president), Marit Knutsen, Kent Mikalsen, Toril Opsahl, Frode Salomonsen, Taral Guldahl Seierstad, Stian Toft, Kirsti Vogt (deler av møtet), Eva Marie Wathne, Kirsti Næss (ref.)

1. Konstituering
Presidenten ønsket velkommen.
Styret foreslo Ivar Areklett som dirigent og Kirsti Næss som referent. Begge ble valgt ved akklamasjon.
Innkalling ble godkjent med følgende bemerkning: På grunn av tekniske problemer var det ikke alle medlemmer som mottok innkalling på mail. Den ble derfor lagt ut på NSFs hjemmeside og med link fra Ordspill.no.
Frode Salomonsen og Stian Toft ble foreslått og valgt til å underskrive protokollen.

2. Styrets årsberetning
Bemerkninger til årsberetningen:
Antall betalende medlemmer ble korrigert fra 66 til 56 (per ultimo august).
Språkkomiteen har holdt dommerkurs, og både president og dirigent var svært fornøyde med komiteens arbeid så langt.
All aktivitet har hittil foregått i Oslo-området, bortsett fra ett IRL-treff på Ringsaker i september. Det bør være et mål å få medlemmer andre steder i landet til å arrangere både turneringer og uformelle treff så flere kan få deltatt.
Marit Knutsens navn var stavet feil.

3. Revidert regnskap og ansvarsfrihet for styret
Regnskapet ble godkjent. Revisors kommentar: «Grei oversikt over NSFs inntekter og utgifter».
Økonomiansvarlig Taral opplyste at Augustturneringen gikk med et overskudd på kr 9,- . Leie av lokalene i Bridgesenter Vest er kr 40,- pr person pr dag, dog minimum kr 800,-. Imøtekommende ansatte har gitt oss egen hylle på senteret hvor vi kan oppbevare spill, sjakklokker, snurrebrett o.l. Ønske fra salen om at oversikt over forbundets beholdning (materiell m.m.) kommer som vedlegg til protokollen.

4. Forslag til endring av vedtekter
4.1. Debatt rundt bruk av fullmakt. Det ble votert over Torill Iversens forslag om at kun fremmøtte medlemmer skal ha stemmerett vs. styrets forslag om å tillate stemmegivning ved fullmakt. Styrets forslag ble vedtatt med to tredjedels flertall. Paragraf 3, 3. avsnitt endres dermed til:

«Alle medlemmer som har betalt kontingent, har stemmerett på generalforsamlingen med én stemme hver. Medlemmer som ikke møter personlig har anledning til å avgi stemme via fullmakt. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. På generalforsamlingen er dirigentens stemme avgjørende ved stemmelikhet bortsett fra ved valg.»

Paragraf 4, 1. avsnitt endres til:

«Generalforsamlingen skal:
Konstituere seg
– Foreta manntallsopptelling og godkjenne fullmakter
– Godkjenne innkalling og dagsorden
– Velge referent
– Velge dirigent
– Velge 2 representanter til å underskrive protokollen»

4.2. Forslag fra Toril Iversen (valgkomiteen) om at minst to styremedlemmer skal velges for to år av gangen fikk mer enn to tredjedels flertall. Styret vil utarbeide et alternativt forslag til neste generalforsamling. Inntil videre endres paragraf 6, 1. avsnitt til:

«Forbundsstyret leder Norsk scrabbleforbunds virksomhet mellom generalforsamlingene. Forbundsstyret består av en president og 4 til 7 medlemmer. Minst to av styremedlemmene skal velges for to år av gangen. De øvrige kan velges for ett. Det kan velges varamedlemmer.»

5. NM – foreløpige tilbakemeldinger til styret
Dette punktet ble strøket på grunn av tidspress. Det er å håpe at tilbakemeldinger vil komme i forum på hjemmesiden. Presidenten benyttet anledningen til å takke arrangementskomiteen for strålende innsats.

6. Valg av nytt styre
Erik Bjørseth, Anna Cecilie Haug, Matias Holte og Marit Knutsen trer ut av styret. Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble godtatt ved akklamasjon. Styret for perioden 2010-2011 vil dermed bestå av følgende personer (nick på Ordspill.no i parentes):

President:
Torill Johansen (Torill), Nesodden Gjenvalg
Øvrige styremedlemmer:
Kirsti Næss (kness), Asker Gjenvalg
Fredrik Pedersen (veslefrikk), Trondheim Ny
Frode Salomonsen (Hippo1963), Lørenskog Ny
Taral Guldahl Seierstad (tølper), Oslo Gjenvalg
Stian Toft (VeldiGlad), Gjerdrum Ny

Torill Wulfsberg Iversen (twiver) og Marit Knutsen (Fidelma) blir ny valgkomite. De vurderer selv om de trenger et medlem til.

Stig Flesland (Stig_75) tok gjenvalg som revisor.

Møtet hevet.

Kirsti Næss (ref.)

Stian Toft (sign) Frode Salomonsen (sign)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


+ seks = elleve