Referat fra generalforsamlingen 2013

Protokoll fra Generalforsamlingen i Norsk scrabbleforbund 23. 11. 2013

Til stede: Torill Johansen, Kirsti Næss, Anlaug Frydenlund, Taral Guldahl Seiersted, Anita Muñoz, Vibeke Stang Lingås, Jon Aam Svendsen, Joel Chelliah, Karin Hvenekilde og Ruth Larsen.

1. Konstituering

Styrets leder Torill Johansen ønsket velkommen og foreslo Taral Guldahl Seiersted som dirigent. Det ble enstemmig vedtatt. Innkalling og dagsorden ble deretter godkjent. Det forelå ingen skriftlige fullmakter. Ruth Larsen ble valgt til referent, Anlaug Frydenlund og Anita Muñoz ble valgt til å underskrive protokollen. Vibeke Stang Lingås framla forslag til én sak som ikke var varslet på forhånd: Opprettelse av Norsk scrabbleforbunds hederspris.

2. Styrets årsberetning

Torill Johansen gjennomgikk årsberetningen. Året har vært preget av økt aktivitet, særlig i Oslo, Bergen og Trondheim. I tillegg til økt aktivitet på turneringsfronten, har det også blitt etablert faste spillkvelder i disse byene. Det er også avholdt turneringer flere nye steder, samt utenlands. Antallet medlemmer er 112. Samtlige har deltatt i en eller flere turneringer i løpet av året.

Styret har i perioden bestått av:
Torill Johansen – president
Kirsti Næss – visepresident
Anlaug Frydenlund – styremedlem Taral Guldahl Seierstad – styremedlem
Ruth Larsen – styremedlem
Anita Muñoz – styremedlem
Knut Helset – styremedlem (trakk seg i mars)

Det har vært avholdt styremøte ca. annenhver måned.

Språkkomiteen har som tidligere bestått av Kirsti Næss, Toril Opsahl, Taral G. Seierstad og Kirsti Vogt. Målet er å ferdigstille ordlisten i god tid før NM i 2014.

Sponsorvirksomhet: Wordfeuds Haakon Bertheussen har i 2013 bistått Norsk Scrabbleforbund med kr 15 000 til nye brikkesett og kr 10 000 til Norges deltaker til verdensmesterskapet i Scrabble.

PR/ekstern kommunikasjon: Det har vært relativt liten aktivitet i 2013 i forhold til i 2012.

Årsmeldingen ble tatt til etterretning.

3. Regnskap

Anlaug Frydenlund framla regnskapet. Det er fra i høst lagt ut en anmodning til medlemmene å betale inn mer enn den årlige kontingenten på kr 100. Ekstra innbetalt er kroner 4700 fra i alt 15 av medlemmene. Arbeidet med å skaffe nye brikkesett har vist seg vanskelig, og har ennå ikke funnet sin løsning. Det er også behov for ca 25 nye proff-brett. Saken jobbes videre med i 2014.

I 2013 har det også vært innført frivillig turneringsavgift.

Overskuddet i 2013 er på kr 27.137, hvorav 15 000 er øremerket brikker. Overført fra 2012 er kr 5726. Totalt: Kroner 32.863. Det byttes bank fra 1.1.2014, og det begrunnes med nåværende banks gebyrlegging av at forbundet har to fullmaktshavere.

I revisors beretning påpekte revisor Vibeke Stang Lingås noen svakheter som kan rettes opp: Manglende rutiner ved registrering av nye medlemmer og manglende bilag for utgifter. Disse er det imidlertid mer enn godt nok redegjort for, men det henstilles til at det nye styret utarbeider bedre rutiner. Videre etterlyste revisor tydeliggjøring av sponsormidler/gaver i regnskapet.

Arbeidet i styret har vært utført 100 prosent på frivillig basis. Det ble likevel påpekt at frivillig arbeid ikke skal koste noe for dem som utfører det, og at det vil være rimelig at påløpte kostnader etter avtale burde kunne dekkes. Det gjelder f eks utgifter til reise for å avholde turneringer – og utgifter til enklere bevertning/kaffe på styremøtene.

Ansvarsfrihet for styret ble vedtatt. Styret godkjente regnskapet enstemmig.

4. Forslag til endring av vedtektene

Forslag 1 fra styret:
§3, 1. avsnitt, 2. setning endres fra: ”Forbundsstyret kunngjør generalforsamling med minst 2 måneders varsel” til ”Forbundsstyret kunngjør generalforsamling med minst 6 ukers varsel”.

Enstemmig vedtatt.

Forslag 2 fra styret:
§ 3, 3. avsnitt 1. setning. ”Alle medlemmer som har betalt kontingent, har stemmerett på generalforsamlingen med én stemme hver”. Endres til:

”Alle medlemmer som har betalt kontingent og har vært medlem i minst 2 uker, har stemmerett på generalforsamlingen med én stemme hver”.

Vedtatt med mer enn 2/3 flertall.

Forslag 3 fra styret:
§3, 3. avsnitt, 2. setning

”Ingen kan ha med fullmakt for mer enn to andre medlemmer”. Enstemmig vedtatt.

Forslag 4 fra Kirsti Næss:
Norsk scrabbleforbund skifter navn til Norsk Scrabbleforbund. Forslaget ble vedtatt.

Andre innkomne forslag: Vibeke Stang Lingås

Forslag om å etablere Norsk Scrabbleforbunds hederspris.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Styret avgjør navnet på prisen og nedsetter en egen komite for formålet. Medlemmene inviteres til å komme med innspill til prisens navn og til nominasjoner.

6. Valg

Valgkomiteens innstilling:

Anita Muñoz, president – velges for 1 år
Taral Guldahl Seierstad – sittende styremedlem gjenvelges for ett år
Anlaugs Frydenlund – sittende styremedlem gjenvelges for ett år
Vibeke Stang Lingås – nytt styremedlem velges for to år
Ivar Areklett – nytt styremedlem velges for to år
Jon Aam Svendsen – nytt styremedlem velges for to år
Ikke på valg: Ruth Larsen, styremedlem

Enstemmig vedtak.

Revisor: Tom Bovim

Enstemmig vedtak.

Valgkomitè
Valgkomiteen innstiller:
Ann-Mari Røng, gjenvelges for ett år
Kent Børre Mikalsen, gjenvelges for ett år
Kirsti Vogt, gjenvelges for ett år.

Enstemmig vedtak.

Generalforsamlingen valgte Kirsti Vogt som fortsatt leder av valgkomiteen.

Møtet hevet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


fem + seks =