Referat fra generalforsamlingen 2014

Protokoll fra generalforsamlingen i Norsk Scrabbleforbund 1. november 2014

Til stede: Anita Muñoz, Jon Aam Svendsen, Ivar Areklett, Vibeke Stang Lingås, Kirsti Vogt, Anlaug Frydenlund, Taral Guldahl Seierstad, Torill Johansen, Karin Hvenekilde, Eva Marie Wathne og Kenneth Kamp.

1.  Konstituering

President Anita Muñoz ønsket velkommen, og nominerte Ivar Areklett som dirigent. Dette ble enstemmig vedtatt. Innkalling og dagsorden ble godkjent, og det ble ikke fremlagt noen skriftlige fullmakter. Jon Aam Svendsen ble valgt til referent, Anlaug Frydenlund og Vibeke Stang Lingås ble valgt til å signere protokollen. Det ble ikke fremlagt noen forslag til saker som ikke var varslet på forhånd.

2. Styrets årsberetning

Anita Muñoz gjennomgikk årsberetningen.

Styret har i perioden bestått av:

Anita Muñoz – president

Jon Aam Svendsen – visepresident

Vibeke Stang Lingås – kasserer

Ivar Areklett – styremedlem

Anlaug Frydenlund – styremedlem

Ruth Larsen – styremedlem

Taral Guldahl Seierstad – styremedlem

Det har vært avholdt fem styremøter i perioden, i tillegg til samtaler på e-post og Facebook.

Språkkomiteen har  bestått av Kirsti Næss, Toril Opsahl, Taral Guldahl Seierstad og Kirsti Vogt.

Valgkomiteen har bestått av Kirsti Vogt, Ann-Mari Røng og Kent Børre Mikalsen.

Det har blitt gjort en omlegging for betaling av medlemskontingent. Tidligere gjaldt kontingenten et år fra innbetaling. Dette gjorde kasserers arbeid uoversiktlig, og det ble besluttet at medlemskontingenten skulle følge kalenderåret. Kasserer har også ryddet opp i medlemsregisteret der det har ligget mange inaktive medlemmer som ikke har betalt kontingent de siste årene.

Forbundets aktivitet opprettholdes i Oslo, Bergen og Trondheim, men særlig i Oslo har det vært en viss nedgang i deltakertall og antall turneringer sammenlignet med forrige periode. Forsamlingen diskuterte raskt noen rekrutteringstiltak for å motvirke denne utviklingen. Forbundets reisevirksomhet fortsetter, og det har blitt arrangert en rekke turneringer i utlandet i perioden. Det jobbes videre med utvikling av lokale avdelinger av forbundet i Tromsø og Stavanger.

Forbundets kursvirksomhet i perioden har gitt godkjenning til elleve nye språkdommere, og en håndfull turneringsledere. Språkkomiteen fortsetter arbeidet med NSF-ordlista, og det er håp om å kunne ta i bruk en iallefall delvis oppdatert ordliste i løpet av 2015.

Norsk Scrabbleforbunds hederspris, Gullbrikken, har blitt delt ut for første gang. Prisen gikk til Torill Johansen. Det har også blitt avholdt en logokonkurranse, der vinneren ble Kanutte Næss. Den nye logoen er tatt i bruk på nettsiden, på Facebook, og på annet skriftlig materiell.

I tillegg til regnskapsførte inntekter har forbundet mottatt materiell og gaver fra Kunnskapsforlaget, Norstar, Snorre Sandlie, Kirsti Vogt, og andre medlemmer.

Årsmeldingen ble tatt til etterretning.

3. Regnskap og ansvarsfrihet for styret

Vibeke Stang Lingås fremla regnskapet. Forbundets økonomi er god, og det kan vises til et overskudd på kr 7.878,88 i perioden. Opprydning i medlemsregisteret og omlegging til felles forfallsdato har gitt mer pålitelig innkreving av kontingent, og det er nå kun mindre praktiske avvik som fører til at noen innbetalinger mangler. Det er innført en begrenset mulighet til å få dekket reiseutgifter for styremedlemmer og turneringsledere i perioden, en mulighet som i ganske liten grad har blitt benyttet.

Forbundets innestående midler utgjør kr 40.742,88, hvorav kr 15.000,– fortsatt er øremerket brikkekjøp. Da det stadig viser seg vanskelig å skaffe til veie brikker som kan anvendes med forbundets utstyr, diskuteres det om det er ønskelig å avtale med sponsor å bruke disse midlene til andre anskaffelser.

Revisors beretning godkjenner regnskapet med mindre merknader knyttet til nummerering av bilag.

Ansvarsfrihet for styret ble vedtatt. Generalforsamlingen godkjente regnskapet enstemmig.

4. Valg

President Anita Muñoz og styremedlem Ruth Larsen ønsker ikke gjenvalg. Sittende styremedlemmer Ivar Areklett og Vibeke Stang Lingås er ikke på valg.

Kirsti Vogt fremla valgkomiteens innstillinger:

President:

Jon Aam Svendsen, ny president – velges for ett år.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styremedlemmer:

Taral Guldahl Seierstad, sittende styremedlem – gjenvelges for to år.

Anlaug Frydenlund, sittende styremedlem – gjenvelges for to år.

Inger Karen Sem, nytt styremedlem – velges for to år.

Eva Marie Wathne, nytt styremedlem – velges for to år.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Revisor:

Tom Bovim, revisor – gjenvelges for ett år.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Valgkomité:

Ann-Mari Røng, gjenvelges for ett år.

Kent Børre Mikalsen, gjenvelges for ett år.

Kirsti Vogt, gjenvelges for ett år.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kirsti Vogt ble enstemmig valgt til å bli sittende som valgkomiteens leder.

Protokoll fra generalforsamlingen i NSF 20141101 (PDF)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


to + seks =