Vedtekter

Vedtekter for Norsk Scrabbleforbund

Vedtatt på generalforsamling 2011
Endringer vedtatt på generalforsamling 2013

§ 1 Grunnlag og formål

Norsk Scrabbleforbund (NSF) er et selvstendig, demokratisk og uavhengig forbund.

Forbundet har som formål å fremme interessen for spillet Scrabble, spesielt som konkurransesport.

Forbundet ønsker å bidra til skjerpet interesse for det norske språket og skape et sosialt og hyggelig miljø for sine medlemmer.

§ 2 Medlemmer

Medlemskapet i forbundet er personlig. Alle medlemmer skal betale årskontingent til forbundet.

Et medlem som på grovt vis skader forbundets anseelse eller motarbeider dets formål, kan ekskluderes som medlem av forbundet. Det er forbundsstyret som kan fatte vedtak om eksklusjon.

§ 3 Generalforsamling

Generalforsamlingen er forbundets øverste myndighet. Det skal avholdes generalforsamling én gang i året. Forbundsstyret kunngjør generalforsamlingen med minst 6 ukers varsel.

Saker som ønskes behandlet, skal være innsendt til forbundsstyret senest én måned før generalforsamlingen. Innkalling med saksliste og sakspapirer sendes medlemmene senest to uker før generalforsamlingen.

Alle medlemmer som har betalt kontingent og har vært medlem i minst 2 uker, har stemmerett på generalforsamlingen med én stemme hver. Medlemmer som ikke møter personlig, har anledning til å avgi stemme via fullmakt. Ingen kan ha med fullmakt for mer enn to andre medlemmer. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. På generalforsamlingen er dirigentens stemme avgjørende ved stemmelikhet bortsett fra ved valg.

Valg skal foregå skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det. Bare foreslåtte kandidater kan føres på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke, og stemmeseddelen anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet foretas omvalg; ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

På generalforsamlingen kan det ikke behandles forslag om endring av vedtektene eller oppløsning av forbundet uten at dette er oppført på den utsendte saksliste. Andre saker som ikke er oppført på sakslisten, kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det. En slik beslutning må tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av dagsorden.

§ 4 Generalforsamlingens oppgaver

Generalforsamlingen skal:

 • Konstituere seg
  • Foreta manntallsopptelling og godkjenne fullmakter
  • Godkjenne innkalling og dagsorden
  • Velge referent
  • Velge dirigent
  • Velge 2 representanter til å underskrive protokollen
 • Behandle forbundsstyrets beretning
 • Behandle de avsluttede og reviderte regnskaper for generalforsamlingsperioden og fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret
 • Behandle forslag til endringer av vedtekter
 • Behandle andre innkomne forslag
 • Foreta valg til følgende tillitsverv:
  • President, jfr. § 6
  • Styremedlemmer til forbundsstyret, jfr. § 6
  • Valgkomité bestående av leder og to medlemmer
  • Revisor

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes når forbundsstyret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles på én måneds varsel.

På ekstraordinær generalforsamling kan det bare behandles saker som er omfattet av kravet om ekstraordinær generalforsamling og som er kunngjort i innkallingen.

§ 6 Forbundsstyret

Forbundsstyret leder Norsk scrabbleforbunds virksomhet mellom generalforsamlingene. Forbundsstyret består av en president og 4 til 7 medlemmer. Minst to av styremedlemmene skal velges for to år av gangen. De øvrige kan velges for ett. Det kan velges varamedlemmer.

Forbundsstyret konstituerer seg på første styremøte etter generalforsamlingen.

§ 7 Forbundsstyrets oppgaver

Forbundsstyret skal:

 • Iverksette generalforsamlingens beslutninger og håndheve forbundets vedtekter.
 • Forvalte forbundets midler og eiendeler.
 • Fastsette og kreve inn kontingent og ajourholde medlemsregister.
 • Arbeide med informasjons- og rekrutteringstiltak.
 • Oppnevne komiteer etter behov, samt utarbeide instruks for disse.
 • Sette opp en nasjonal terminliste og kunngjøre denne for medlemmene.
 • Organisere gjennomføring av Norgesmesterskapet. Arrangementet kan gjennomføres i samarbeid med kommersielle aktører.
 • Utarbeide og legge fram for generalforsamlingen beretning og revidert regnskap og for øvrig forberede alle andre saker som skal behandles på generalforsamlingen.
 • Publisere generalforsamlingens protokoll på forbundets hjemmeside.
 • Representere Norsk scrabbleforbund utad.

§ 8 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan fattes av generalforsamlingen med to tredjedels flertall blant de avgitte stemmer.

§ 9 Oppløsning

Norsk Scrabbleforbund kan oppløses av generalforsamlingen dersom minst ¾ av de oppmøtte medlemmene stemmer for. Blir oppløsning vedtatt, skal generalforsamlingen også bestemme hvordan Norsk Scrabbleforbunds midler skal anvendes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


to + ni =